logoภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ประเภท
คำค้น
 
ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ | ห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ | รายงานการศึกษาวิจัย | กระดานถามตอบ

หน้าที่ : 1| 2| 3|

ดร. ณัฐเชษฐ์  พูลเจริญ

ปริญญาเอก(เศรษฐศาสตร์)
สาขาวิจัยที่สนใจ :  เศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการความรู้, เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์ความรู้และนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์ :  055-261000 ต่อ 2109
อีเมล์ :  nattachetp@yahoo.com
Office Hours :   อังคาร 10:00-16:00
 

ผศ. นุกูล  บำรุงไทย

สาขาวิจัยที่สนใจ : 
เบอร์โทรศัพท์ :  055261000 ต่อ 2438
อีเมล์ :  nukulb@nu.ac.th
Office Hours :  
 

รศ.ดร. มาฆะสิริ  เชาวกุล

สาขาวิจัยที่สนใจ : 
เบอร์โทรศัพท์ :  055261000 ต่อ 2111
อีเมล์ :  makasiric@nu.ac.th
Office Hours :  
 

รศ.ดร. สุจินดา  เจียมศรีพงษ์

สาขาวิจัยที่สนใจ : 
เบอร์โทรศัพท์ :  055-261000 ต่อ 2116
อีเมล์ :  sujindae@hotmail.com
Office Hours :   8:30-16:00
 

อ. ครรชิต  สุขนาค

สาขาวิจัยที่สนใจ : 
เบอร์โทรศัพท์ :  055261000 ต่อ 2110
อีเมล์ :  chanchits@nu.ac.th
Office Hours :  
 

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 |